De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 23 maart 2023 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. De aanvangstijd is 20:00 uur.

Agenda:

 1.   Opening
 2.   Vaststellen agenda
 3.   Ingekomen stukken en mededelingen
 4.   Notulen ALV 31 maart 2022
 5.   Jaarverslag 2022
 6.   Financieel jaarverslag 2022
 7.   Verslag kascommissie
 8.   Benoeming lid kascommissie
 9.   Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar dhr. D.Froma,           
 10.   Vaststellen contributie en pakketwaarde
 11.   Rondvraag
 12.   Sluiting

Reacties zijn gesloten.