Contributie

Jaarcontributie (2019)

Persoonlijk lidmaatschap:  €14,70 per persoon (vanaf 18 jaar).

Kinderen van een betalend lid t/m 17 jaar:  gratis

De contributie voor 2019 is vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 22 maart 2018.

 

voorbeelden van contributies in verschillende gezinssituaties:

Een gezin met: 2 volwassenen, kinderen t/m 17 jaar:  € 29,40 ( 2 x €14,70 , kinderen gratis)

Een gezin met: 1 volwassene, kinderen t/m 17 jaar:  € 14,70 ( 1 x €14,70 , kinderen gratis)

Een gezin met: 2 volwassenen, 3 kinderen t/m 17 jaar en 1 inwonend kind van 21 jaar: € 44,10  ( 3 x €14,70)

 

Jaarcontributie (2020)

De contributie voor 2020 is vastgesteld op € 15,50 door de algemene ledenvergadering op 28 maart 2019.


Betalen van de jaarlijkse contributie

De contributie kunt u betalen via automatische incasso of door overschrijving.

Incasso
De penningmeester incasseert de contributie in de maand januari. Het verschuldigde bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeschreven. Indien de incassobetaling niet lukt of wordt gestorneerd, dan ontvangt u alsnog een factuur. U moet deze factuur binnen 30 dagen betalen.

Incassobetalingen zijn alleen mogelijk als u een machtiging heeft afgegeven. Wilt u een machtiging verstrekken, download hier de machtigingskaart, vul deze volledig in en stuur deze in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip e.o.
ledenadministratie
Radsweg 50
9983 RC  Roodeschool

Overschrijving
Indien u geen machtiging heeft afgegeven, dan ontvangt u een factuur van de penningmeester die u binnen 30 dagen na factuurdatum moet betalen. Betaalt u niet via automatische incasso, dan betaalt u een toeslag van € 1,50 als bijdrage in de kosten voor het betalingsverkeer. Deze kosten brengen we in rekening omdat de kosten van deze betaalmethode aanzienlijk hoger zijn dan de kosten voor het verwerken van incassobetalingen.

Betaal op tijd
De contributie moet voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar worden betaald, doch uiterlijk binnen 30 dagen nadat u de factuur heeft ontvangen. Indien de contributie niet tijdig wordt betaald, dan ontvangt u een herinnering en krijgt u nog 14 dagen gelegenheid de contributie alsnog te voldoen.

Is de contributie drie maanden na ontvangst van de eerste nota nog niet betaalt dan kan het bestuur het lidmaatschap beëindigen met in acht name van de betreffende bepalingen van de statuten.