De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 23 maart 2023 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. De aanvangstijd is 20:00 uur.

Agenda:

 1.   Opening
 2.   Vaststellen agenda
 3.   Ingekomen stukken en mededelingen
 4.   Notulen ALV 31 maart 2022
 5.   Jaarverslag 2022
 6.   Financieel jaarverslag 2022
 7.   Verslag kascommissie
 8.   Benoeming lid kascommissie
 9.   Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar dhr. D.Froma,           
 10.   Vaststellen contributie en pakketwaarde
 11.   Rondvraag
 12.   Sluiting

Contributie 2023

Begin januari incasseren we de contributie 2023 via automatische incasso.
Wie niet via automatische betaalt ontvangt via de post een nota.

De contributie bedraagt dit jaar € 16,80 per persoon. Kinderen t/m 17 jaar betalen geen contributie.

Algemene ledenvergadering donderdag 31 maart 2022 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper te Oosteinde

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 31 maart 2022 in Hotel-Cafe-Restaurant Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde. De aanvangstijd is 20:00 uur.

Op de agenda komen o.a. de volgende onderwerpen:

jaarverslag, financieel verslag 2020 en 2021, verslag kascommissie,
benoeming lid kascommissie, bestuursverkiezing
vaststelling contributie en pakketwaarde

Het Bestuur

Algemene ledenvergadering 2021 uitgesteld.

Op 2 december 2021 om 20:00 uur stond de algemene ledenvergadering gepland in Hotel-Restaurant Ekamper. Vanwege de corona-maatregelen hebben we de algmene ledenvergadering helaas moeten afgelasten. Zodra het weer mogelijk is om de algemene ledenvergadering te organiseren zullen we een … Lees verder

Incasso contributie 2021

Rond 4 januari j.l heeft de automatische incasso van de contributie over 2021 plaats gevonden. Per abuis kan op uw bankafschrift vermeld staan dat het de contributie van 2020 betreft. Dat is onjuist. Dat moet uiteraard 2021 zijn. Excuus voor … Lees verder

Contributie 2021

Voor leden In januari 2021 incasseren wij de contributie voor het jaar 2021. Heeft u geen machtiging voor incasso afgegeven, dan ontvangt u de contributienota voor het jaar 2021. De contributie bedraagt in 2021: €16,00 per lid (persoon). Betaalt u … Lees verder