Opzeggen lidmaatschap

Schriftelijk opzeggen

Als u het lidmaatschap wilt beëindigen, dan dient u dit schriftelijk (per post of per e-mail) te doen bij de secretaris.

Het lidmaatschap kan worden beëindigd per 31 december van het lopend jaar.  Voor het opzeggen is een opzegtermijn van 4 weken van toepassing. Dit betekent dat uw opzegging uiterlijk op 3 december van het lopende jaar bij het secretariaat binnen moet zijn.
Indien de opzegging later binnen komt, dan bent u ook in het volgend jaar nog lid en blijft u nog tot het eind van het volgend jaar contributie verschuldigd.

Vermeld bij uw schriftelijke opzegging de volgende gegevens:
– uw naam en eventueel namen en geboortedata van gezinsleden waarvan het lidmaatschap moet worden beëindigd;
– uw adres en woonplaats;
– uw lidnummer (dit vindt u op uw lidmaatschapskaart);
– de datum waarop het lidmaatschap moet worden beëindigd. Houd rekening met de bovengenoemde opzegtermijn en opzegmomenten.

Mondeling of telefonisch opzeggen is niet mogelijk.