Algemene Ledenvergadering 19 maart 2015

Algemene Ledenvergadering

van Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip e.o.

Donderdag 19 maart 2015, 20.00 uur, Hotel Ekamper te Oosteinde.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Notulen ALV 20 maart 2014
 5. Jaarverslag 2014
 6. Financieel jaarverslag 2014
 7. Verslag kascommissie
 8. Benoeming lid kascommissie
 9. Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar mevr. G. Koops

Tegenkandidaten kunnen zich tot de aanvang van de vergadering melden bij het bestuur.

 1. Vaststelling contributie en pakketwaarde
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

 

De algemene ledenvergadering is toegankelijk voor leden.

Reacties zijn gesloten.