De algemene ledenvergadering wordt gehouden in Hotel Ekamper, Radsweg 12 te Oosteinde op donderdag 28 maart 2024 aanvang 20:00 uur.

Agenda:

 1.   Opening
 2.   Vaststellen agenda
 3.   Ingekomen stukken en mededelingen
 4.   Notulen ALV 23 maart 2023
 5.   Jaarverslag 2023
 6.   Financieel jaarverslag 2023
 7.   Verslag kascommissie
 8.   Benoeming lid kascommissie
 9.   Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar G.Dijkstra
  •   Gegadigden kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de secretaris         
 10.   Vaststellen contributie en pakketwaarde
 11.   Rondvraag
 12.   Sluiting

Reacties zijn gesloten.