Algemene Ledenvergadering 24 maart 2016 matig bezocht

De algemene ledenvergadering (ALV) op donderdag 24 maart werd matig bezocht. Naast het bestuur hadden een tiental leden de weg naar hotel-restaurant Ekamper gevonden. De notulen van de vorige ALV, het beleidsjaarverslag en het financieel jaarverslag werden behandeld en door de algemene ledenvergadering goedgekeurd. De kascommissie bracht een positief verslag uit van haar bevindingen. De heer K. Sikkema werd gekozen als lid van de kascommissie. Hij neemt de plaats in van mevrouw K. Lijnema. De heer K. Edens werd bij acclamatie herkozen als bestuurslid. De contributie voor 2017 is vastgesteld op € 14,30, de maximale waarde van het verstrekkingenpakket € 520,65 en de maximale waarde van vervoer van de overledene € 139,-.

Reacties zijn gesloten.